Bluetooth Headset BH 214 - Nokia Bluetooth Stereoheadset BH-214

background image

Nokia Bluetooth Stereoheadset
BH-214

9214021/1

1

3

2

4

5

6

7 8

9

10

12

11

13

14

15

background image

SVENSKA

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH
BESTÄMMELSER

Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION
att denna BH-214-produkt överensstämmer
med väsentliga krav och andra relevanta
bestämmelser i direktivet 1999/5/EG. Det
finns en kopia av konformitetsdeklarationen
på http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och
Nokia Original Accessories-logotypen är
varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är
ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.
Andra produkt- och företagsnamn som det
hänvisats till kan vara varukännetecken
eller näringskännetecken som tillhör sina
respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution
eller lagring av delar av eller hela innehållet
i detta dokument i vilken som helst form,
utan föregående skriftlig tillåtelse från
Nokia, är förbjuden.

Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia utvecklar ständigt sina produkter.
Nokia förbehåller sig rätten att göra
ändringar och förbättringar i de produkter
som beskrivs i detta dokument utan
föregående meddelande.
Med undantag av vad som följer av
tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av
dess licensgivare under inga omständigheter
för eventuell förlust av data eller inkomst
eller indirekta skador, följdskador eller några
som helst andra skador, oavsett orsaken till
förlusten eller skadan.
Innehållet i detta dokument gäller aktuella
förhållanden. Förutom vad som stadgas
i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga
garantier av något slag, varken uttryckliga
eller underförstådda, inklusive, men utan
begränsning till, garantier avseende
produktens allmänna lämplighet och/eller
lämplighet för ett särskilt ändamål, vad
gäller riktighet, tillförlitlighet eller
innehållet i detta dokument. Nokia
förbehåller sig rätten att revidera
dokumentet eller återkalla det när som
helst utan föregående meddelande.

background image

SVENSKA

Tillgång till särskilda produkter kan variera
efter region. Kontakta din Nokia-
återförsäljare för mer information.

Exportbestämmelser
Denna enhet kan innehålla artiklar,
teknik eller programvara som omfattas av
exportlagar och regelverk i USA och andra
länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.