Bluetooth Headset BH 214 - Stell og vedlikehold

background image

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses
design og håndverk, og bør behandles
med forsiktighet. Følgende råd hjelper
deg å overholde garantibestemmelsene.

• Oppbevar enheten på et tørt sted.

Nedbør, fuktighet og alle typer væsker
kan inneholde mineraler som vil
føre til rust på elektroniske kretser.
Hvis enheten blir våt, må du la den
tørke helt.

• Ikke bruk eller oppbevar enheten

i støvete og skitne omgivelser.
De bevegelige delene og elektroniske
komponentene kan bli ødelagt.

• Ikke oppbevar telefonen i varme

omgivelser. Høye temperaturer kan
redusere levetiden på elektronisk

utstyr, ødelegge batterier og
deformere eller smelte plastdeler.

• Ikke oppbevar telefonen i kalde

omgivelser. Når enheten oppnår
normal temperatur igjen, kan det
dannes fuktighet inne i enheten som
kan skade elektroniske kretskort.

• Ikke forsøk å åpne enheten.

• Du må ikke slippe, dunke eller riste

enheten. Røff håndtering kan
ødelegge innvendige kretskort
og finmekanikk.

• Ikke bruk sterke kjemikalier,

løsemidler eller vaskemidler til
å rengjøre enheten.

background image

NORSK

• Ikke mal enheten. Maling kan tette

de bevegelige delene og forhindre
at enheten fungerer skikkelig.

Disse rådene gjelder både enheten,
laderen og alt ekstrautstyr. Hvis noen av
enhetene ikke fungerer på riktig måte,
må du kontakte nærmeste autoriserte
servicested for å få utført service.

Retur

Symbolet med en utkrysset
avfallsdunk på produktet,
batteriet, emballasjen eller

i brukerhåndboken innebærer at alle
elektriske og elektroniske produkter,
batterier og akkumulatorer ikke må
kastes sammen med annet avfall. Dette
gjelder for EU. Ikke kast disse produktene
som usortert, kommunalt avfall. Hvis
du ønsker mer informasjon om miljø,
kan du se produktets miljøerklæring
på www.nokia.com/environment.

Returner alltid brukte elektroniske
produkter, batterier og emballasje til et
egnet innsamlingssted. Ved å returnere
produktene til innsamling er du med på
å forhindre ukontrollert avhending og
fremme gjenbruk av materialressurser.
Du finner mer detaljert informasjon
hos leverandøren, lokale
avhendingsmyndigheter, nasjonale
produsentansvarsorganisasjoner eller din
lokale Nokia-representant. Se hvordan
du kan resirkulere Nokia-produkter, på
www.nokia.com/werecycle. Hvis du
bruker en mobil enhet, kan du gå til
www.nokia.mobi/werecycle.