Bluetooth Headset BH 214 - Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-214

background image

Nokia Bluetooth-stereoheadset
BH-214

9214021/1

1

3

2

4

5

6

7 8

9

10

12

11

13

14

15

background image

NORSK

ERKLÆRING OM SAMSVAR

NOKIA CORPORATION erklærer at produktet
BH-214 er i samsvar med krav og andre
relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.
En kopi av samsvarserklæringen er
tilgjengelig fra http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People og Nokia
Original Acessories-logoen er varemerker
eller registrerte varemerker for Nokia
Corporation. Nokia tune er et varemerke
(lydmerke) som tilhører Nokia Corporation.
Andre produkt- eller firmanavn som nevnes
her, kan være varemerker eller produktnavn
for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller
lagring av deler av eller hele innholdet
i dette dokumentet i enhver form, uten
på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse
fra Nokia, er forbudt.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.

Nokia har en uttrykt målsetting om
kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss
derfor retten til uten varsel å endre og
forbedre alle produktene som er omtalt
i dette dokumentet.
Verken Nokia eller noen av deres lisensgivere
skal under noen omstendigheter, og uansett
årsak, være ansvarlige for verken direkte
eller indirekte tap eller skade, herunder
spesifikke, vilkårlige, etterfølgende eller
konsekvensmessige tap, så langt dette
tillates av gjeldende lovgivning.
Innholdet i dette dokumentet gjøres
tilgjengelig “som det er”. Bortsett fra der det
er påkrevet etter gjeldende lover, ytes ingen
garantier av noe slag, verken direkte eller
underforstått, inkludert, men ikke begrenset
til, de underforståtte garantiene for
salgbarhet og egnethet til et bestemt formål,
i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten
til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia
forbeholder seg retten til å revidere dette
dokumentet eller trekke det tilbake, når som
helst og uten forvarsel.
Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan
variere fra område til område. Forhør deg hos
nærmeste Nokia-forhandler.

background image

NORSK

Eksportkontroll
Denne enheten kan inneholde varer,
teknologi eller programvare som er

underlagt eksportlover og -forskrifter fra
USA og andre land. Det er ulovlig å fravike
slik lovgivning.