Bluetooth Headset BH 214 - Nokia Bluetooth Stereoheadset BH-214

background image

Nokia Bluetooth Stereoheadset
BH-214

9214016/1

1

3

2

4

5

6

7 8

9

10

12

11

13

14

15

background image

NEDERLANDS

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat
het product BH-214 in overeenstemming is
met de essentiële eisen en andere relevante
bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Een kopie van de conformiteitsverklaring
kunt u vinden op de volgende website:
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden

Nokia, Nokia Connecting People en het
Nokia Original Accessories-logo zijn
handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Nokia Corporation.
Nokia tune is een geluidsmerk van
Nokia Corporation. Namen van
andere producten en bedrijven kunnen
handelsmerken of handelsnamen van
de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of
opslag van dit document of een gedeelte
ervan in enige vorm zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Nokia is
verboden.

Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia voert een beleid dat gericht is op
voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt
zich het recht voor zonder voorafgaande
kennisgeving wijzigingen en verbeteringen
aan te brengen in de producten die in dit
document worden beschreven.
Voor zover maximaal toegestaan op grond
van het toepasselijke recht, zal Nokia of
een van haar licentiehouders onder geen
omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig
verlies van gegevens of inkomsten of voor
enige bijzondere, incidentele of indirecte
schade of gevolgschade van welke oorzaak
dan ook.
De inhoud van dit document wordt zonder
enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij
vereist krachtens het toepasselijke recht,
wordt geen enkele garantie gegeven
betreffende de nauwkeurigheid,
betrouwbaarheid of inhoud van dit
document, hetzij uitdrukkelijk hetzij
impliciet, daaronder mede begrepen maar
niet beperkt tot impliciete garanties
betreffende de verkoopbaarheid en de
geschiktheid voor een bepaald doel.

background image

NEDERLANDS

Nokia behoudt zich te allen tijde het recht
voor zonder voorafgaande kennisgeving dit
document te wijzigen of te herroepen.
De beschikbaarheid van bepaalde producten
kan per regio verschillen. Neem voor meer
informatie contact op met uw Nokia-dealer.

Exportbepalingen
Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen,
technologie of software die onderhevig zijn
aan wet- en regelgeving betreffende export
van de V.S. en andere landen. Ontwijking in
strijd met de wetgeving is verboden.