Bluetooth Headset BH 214 - התאמה וחיבור של הדיבורית

background image

.םאות ןקתהל התוא רבחלו

ליפורפב ךמות ךתושרבש דיינה ןקתהה םא

לש הנוכת ללוכ אוהו A2DP Bluetooth

ןקתהב שמתשהל ךתורשפאב ,הקיסומ ןגנ

.תירובידה ךרד הקיסומ עימשהלו

background image

HEBREW

ךמות וניא ךתושרבש דיינה ןקתהה םא

םיאתהל ךתורשפאב ,A2DP ליפורפב

דיינה ןקתהל תירובידה תא דרפנ ןפואב

.הז ליפורפב םיכמותש הקיסומ ןגנלו

ןקתהל תירובידה תא תרביחו תמאתה םא

ונממ תירובידה תא קתנ ,ךתושרבש דיינה

.הקיסומה ןגנל תירובידה תמאתה ינפל

הקיסומה ןגנ וא דיינה ןקתההש אדו .1

.היובכ תירובידהש ןכו םילעפומ

/הלעפהה שקמ לע תכשוממ הציחל ץחל .2

תירונש דע (תוינש 5-כ ךשמב) יוביכ

בהבהל הליחתמ הלוחכה ןווחמה

.תוריהמב

הנוכתה תא לעפה ,תוקד שולשכ ךות .3

שפחל התוא רדגהו ןקתהב Bluetooth

.Bluetooth ינקתה

תמישר ךותמ תירובידה תא רחב .4

.ואצמנש םינקתהה

0000 המסיסה תא ןזה ,ךרוצה תדימב .5

תירובידה תא רבחלו םיאתהל ידכ

ןקתהל םא .ךתושרבש ןקתהל

אוהש ןכתיי ,םישקמ חול ןיא ךתושרבש

.לדחמ תרירבכ וז המסיסב שמתשמ

ךילע היהי אלש ןכתיי ,םימיוסמ םינקתהב

רחאל דרפנ ןפואב רוביחה תא עצבל

.המאתהה

ךלש ןקתהל תרבוחמ תירובידה רשאכ

תבהבהמ ןווחמה תירונ ,שומישל הנכומו

.לוחכב תויטיאב

הנומשל תירובידה תא םיאתהל ךתורשפאב

התוא רבחל לבא ,רתויה לכל םינקתה

HFP-ה ליפורפב ךמותה דחא ןקתהל קר

A2DP-ה ליפורפב ךמותה רחא ןקתהבו

.םעפ לכב

ןקתהל ינדי ןפואב תירובידה תא רבחל ידכ

ךמות רשא שומישב היהש ןורחאה

ןדבוא רחאל ,המגודל) HFP-ה ליפורפב

,תירובידה תא לעפהו הבכ ,(רוביחה

שקמ לע תכשוממ הציחל ץחל וא

רבחל ידכ .תוינש יתשכ ךשמב םויס/הנעמה

ךמותה ןקתהל תירובידה תא ינדי ןפואב

background image

HEBREW

שקמ לע ץחל ,A2DP-ה ליפורפב

.היהשה/הלעפהה

תא רידגהל ךתורשפאב היהיש ןכתיי

ןפואב וילא רבחתת תירובידהש ךכ ןקתהה

,Nokia ןקתהב וז הנוכת תלעפהל .יטמוטוא

טירפתב םאתומה ןקתהה תורדגה תא הנש

.Bluetooth-ה