Bluetooth Headset BH 214 - הפעלה או כיבוי

background image

יוביכ וא הלעפה

יוביכ/הלעפהה שקמ לע ץחל ,הלעפה ךרוצל

תפצפצמ תירובידה .תוינש יתשכ ךשמב

תירובידה .תגצומ הקוריה ןווחמה תירונו

ןורחאה דיינה ןקתהל רבחתהל הסנמ

.רבוחמ היהש

יוביכ/הלעפהה שקמ לע ץחל ,יוביכ ךרוצל

תפצפצמ תירובידה .תוינש 5-כ ךשמב

ןמז קרפל תגצומ המודאה ןווחמה תירונו

ןקתהל תרבוחמ הניא תירובידה םא .רצק

.יטמוטוא ןפואב תיבכנ איה ,תוקד 30-כ ךות

תירובידה לש רוביחו המאתה

םיאתהל ךילע ,תירובידב שומישה ינפל