Bluetooth Headset BH 214 - שיחות

background image

תוחיש

דיינה ןקתהב שמתשה ,החיש עוציבל

תירובידה רשאכ ליגרה ןפואב ךלש

.וילא תרבוחמ

background image

HEBREW

וילאש ןורחאה רפסמה לש שדחמ גויחל

ךמות ךלש דיינה ןקתהה םא) תרשקתה

םיימעפ ץחל ,(תירובידה םע וז הנוכתב

תעצבתמ אל רשאכ םויס/הנעמה שקמ לע

.החיש

ךלש דיינה ןקתהה םא) ילוק גויח תלעפהל

רשאכ ,(תירובידה םע וז הנוכתב ךמות

שקמ לע ץחל ,החיש תעצבתמ אל

ךשמה .תוינש 2-כ ךשמב םויס/הנעמה

לש שמתשמל ךירדמב ראותמש יפכ

.דיינה ןקתהה

שקמ לע ץחל ,המויסל וא החישל הנעמל

שקמ לע ץחל ,החיש תייחדל .םויס/הנעמה

.םיימעפ הז

ןקתה לא תירובידהמ החיש תרבעהל

םויס/הנעמה שקמ לע ץחל ,םאות דיינ

.תירובידה תא הבכ וא תוינש יתשכ ךשמב

שקמ לע ץחל ,תירובידל החישה תרזחהל

לעפה וא תוינש יתשכ ךשמב םויס/הנעמה

.תירובידה תא