Bluetooth Headset BH 214 - נשיאת הדיבורית

background image

יסיסב שומיש

תירובידה תאישנ

.(15) עמשה רבחמל תוינזוא גוז רבח

תירובידה תא רבחל ידכ קדהמב שמתשה

תינמיה היינזואה לבכ תא םקמ .דגבל

תונידעב סנכהו םייפתכה לעמ (R-ב ןיוצמ)

.(13) ךינזואל םיינזואה ימטא תא

מ"ס 30 קחרמב תירובידה תא םקמ

.ךיפמ ('ץניא 11.81)

תירובידב שומיש ךלהמב :הרהזא

עומשל ךלש תלוכיה ,תישיאה

.עגפיהל הלולע הביבסה תא

איהש תומוקמב תישיאה תירובידב שמתשת לא

.ךנוחטב תא םהב ןכסל הלולע