Bluetooth Headset BH 214 - האזנה למוסיקה

background image

הקיסומל הנזאה

תירובידה תא רבח ,הקיסומל הנזאהל

ליפורפב ךמותה םאות הקיסומ ןגנל

.A2DP Bluetooth

ןגנב תויולת תונימזה הקיסומה תויצקנופ

.ךלש הקיסומה

הנזאה תעב החיש עצבמ וא לבקמ התא םא

םויסל דע תיהשומ הקיסומה ,הקיסומל

.החישה

המצועב הקיסומל ןזאה :הרהזא

תמצועל תכשוממ הפישח .תינוניב

עוגפל הלולע ההובג עמש

.ךתעימשב

הקיסומה ןגנב ותוא רחב ,ריש תעמשהל

.היהשה/הלעפהה שקמ לע ץחלו

שקמ לע ץחל ,הלעפהה שודיחל וא היהשהל

ץחל ,הלעפהה תקספהל .היהשה/הלעפהה

.היהשה/הלעפהה שקמ לע תכשוממ הציחל

,העמשה ךלהמב אבה רישה תריחבל

תריחבל .המידק הצרהה שקמ לע ץחל

הצרהה שקמ לע ץחל ,םדוקה רישה

background image

HEBREW

יחכונה רישה ךרד הלילגל .םיימעפ הרוחא

.שקמ לכ לע תכשוממ הציחל ץחל ,תוריהמב

תוירונ לש יוביכ וא הלעפה

לכב תוגצומ ןווחמה תוירונ ,לדחמ תרירבכ

םיבצמהמ קלחב תוירונה יוביכל .םיבצמה

תירובידה רשאכ וא החיש ךלהמב ,המגודל)

,בוש ןתלעפהל וא (דיינ ןקתהל תרבוחמ

שקמ לעו יוביכ/הלעפהה שקמ לע ץחל

רשאכ תוינש 5-כ ךשמב םויס/הנעמה

.ןקתהל תרבוחמ תירובידה