Bluetooth Headset BH 214 - טיפול ותחזוקה

background image

הקוזחתו לופיט

בייחמו הדיפקב רצויו ןנכות ךתושרבש ןקתהה

ךל הנעייסת תואבה תועצהה .םלוה לופיט

.תוירחאה יאנת לע רומשל

תוחל ,תוביטר .שבי ראשיי ןקתההש דפקה

םילרנימ ליכהל םילולע םילזונה יגוס לכו

םא .םיילמשח םילגעמ לש קותישל ומרגיש

.ןיטולחל שבייתהל ול רשפא ,בטרנ ןקתהה

ונוסחאמ וא ןקתהב שומישמ ענמיה

םיקלחה .םיכלכולמו םיקבואמ םירוזאב

םילולע ובש םיינורטקלאה םיביכרהו םיענה

.םגפיהל

.םימח תומוקמב ןקתהה ןוסחאמ ענמיה

ךרוא תא רצקל תולולע תוהובג תורוטרפמט

קזנ םורגל ,םיינורטקלא םינקתה לש םהייח

.םימיוסמ םייטסלפ םיקלח ךיתהלו תוללוסל

.םירק תומוקמב ןקתהה ןוסחאמ ענמיה

הלולע ,הליגר הרוטרפמטל רזוח ןקתההשכ

םילגעמב םוגפלו תוחל וכותב רבטצהל

.םיינורטקלא

.ןקתהה תא חותפל הסנת לא

לופיט .ותוא רענת לאו ןקתהה תא ליפת לא

לש הריבשל םורגל לולע ידמ יביסרגא

ךותב הנידע הקינכמו םיינורטקלא םילגעמ

.ןקתהה

םילקימיכב ןקתהה יוקינל שמתשת לא

וא םיסיממ יוקינ ירמוחב ,םיקזח

.םיקזח םיטנגרטדב

קיבדהל לולע עבצ .ןקתהה תא עבצת לא

.התואנ הלעפה עונמלו םיענה םיקלחה תא

,ןקתהה לע הווש ןפואב תולח הלא תוצלמה

והשלכ ןקתה םא .רזיבא לכ לע וא ןעטמה לע

תורישה דקומל ותוא רוסמ ,הרושכ לעופ וניא

.ןוקיתל ךילא בורקה השרומה

background image

HEBREW

רוזחימ

לעב קוחמה רוזחימה לס למס

,הללוסה ,רצומה לעש םילגלגה

לכש ךל ריכזמ הזיראה לע וא דועיתב

תוללוס ,םיינורטקלאו םיילמשחה םירצומה

ייח םותב דרפנ ףוסיאל ריבעהל שי םירבצמו

.יפוריאה דוחיאב הלח וז השירד .םירצומה

ינוריעה הפשאה חפל הלא םירצומ ךילשת לא

,ףסונ יתביבס עדימ תלבקל .ליגרה

תבותכב רצומה לש Eco-Declarations-ב ןייע

.www.nokia.com/environment

תוללוסה ,למשחה ירצומ תא רזחה דימת

ףוסיא תדוקנל םישמושמה הזיראה ירמוחו

הפשא תכלשה עונמל ךתורשפאב ךכ .תידועיי

לש רוזחימה תא םדקלו רקובמ אל ןפואב

ץיפמ לצא ןימז רתוי טרופמ עדימ .םירמוחה

םינוגרא ,תוימוקמ הפשא ףוסיא תויושר ,רצומה

גיצנה וא ,םינרצי לש תוירחאבש םייצרא

תא רזחמל ןתינ דציכ קודב .Nokia לש ימוקמה

תבותכב ךתושרבש Nokia ירצומ

תבותכב וא www.nokia.com/werecycle

שלוג התא םא www.nokia.mobi/werecycle

.דיינ ןקתהב