עזרה Bluetooth Headset BH 214

background image

1

3

2

4

5

6

7 8

9

10

12

11

13

14

15

Nokia Bluetooth Stereo Headset
BH-214

9214022/1

background image

HEBREW

תומיאת תרהצה

תאזב הריהצמ NOKIA CORPORATION

תובייחמה תושירדל םאות BH-214 רצומה יכ

.1995/5/EC היחנהב םירחא םייטנוולר םיאנתלו

תבותכב תומיאתה תרהצה לש קתוע אוצמל ןתינ

http://www.nokia.com/phones/declaration_

of_conformity/

.תורומש תויוכזה לכ .© 2009 Nokia

למסו Nokia Connecting People ,Nokia

םינמיס םה Nokia Original Accessories

לש םימושר םיירחסמ םינמיס וא םיירחסמ

ןמיס אוה Nokia tune .Nokia Corporation

לש םירחא תומש .Nokia Corporation לש ילוק

תויהל םייושע ,ןלהל םירכזומה תורבח לשו םירצומ

םילעבה לש םיירחסמ תומש וא םיירחסמ םינמיס

.םהל םיסחוימה

והשלכ קלח לש ןוסחא וא הצפה ,הרבעה ,לופכש

ילבמ ,איהש הרוצ לכב ולוכ לש וא הז ךמסממ

.םירוסא ,Nokia-מ שארמ בתכב רתיה לבקל

Bluetooth is a registered trademark of

Bluetooth SIG, Inc.

.ךשמתמ חותיפ לש תוינידמ הליעפמ Nokia

םירופישו םייוניש עצבל תוכזה תא תרמוש Nokia

.תמדקומ העדוה אלל הז ךמסמב םירצומה לכב

,לחה קוחה יפל תרתומה תיברמה הדימל םאתהב

המעטמ תונוישירה יקינעממ דחא לכ וא Nokia

והשלכ ןדבואל תוירחאב הרקמ םושב ואשי אל

,םיירקמ ,םידחוימ םיקזנלו ,הסנכה וא םינותנ לש

.יהשלכ הביסמ ומרגייש םיפיקע וא םייתאצות

דבלמ .(as is) "אוהש יפכ" ןתינ הז ךמסמ ןכות

ןתנית אל ,לחה קוחה יפל תשרדנה תוירחאה

,תעמתשמ וא תשרופמ ,אוהש גוס לכמ תוירחא

המאתהו תוריחסל תעמתשמ תוירחא תוברל

לש ןכותל וא תונימאל ,קוידל תעגונה תמיוסמ

תוכזה תא המצעל תרמוש Nokia .הז ךמסמ

אלל תע לכב ונממ תגסל וא הז ךמסמ ןקתל

.שארמ העדוה

תונתשהל היושע םימיוסמ םירצומ לש תונימזה

.Nokia קוושמל הנפ ,םיטרפל .רוזאל רוזאמ

אוציי חוקיפ

הנכות וא תויגולונכט ,םירמוח ליכהל יושע הז ןקתה

תונידמו ב"הרא לש תונקתלו אוציי יקוחל םיפופכה

.טלחהב הרוסא קוחה תא תדגונה הלועפ .תורחא

background image

HEBREW

Bluetooth Stereo ואירטס תירוביד םע

,Nokia לש Headset BH-214

םיידיב ןהל תונעלו תוחיש עצבל ךתורשפאב

םאותה דיינה ןקתהה תרזעב ,תוישפוח

הקיסומל ןיזאהל ךתורשפאב ,ןכ ומכ .ךלש

.םאות הקיסומ ןגנמ

םרט הדיפקב שמתשמל הז ךירדמ ארק

תא ארק ,ןכ ומכ .תירובידב שומישה

התאש ןקתהה רובע שמתשמל ךירדמה

.תירובידל רבחמ

קחרה .םינטק םיקלח ליכהל יושע הז רצומ

.םינטק םידלי לש די גשיהמ הלא םיקלח

.לקינ םיליכמ םניא ןקתהה לש חטשה ינפ

Bluetooth לש טוחלאה תייגולונכט

Bluetooth לש טוחלאה תייגולונכט

אלל םימאות םינקתה רבחל ךל תרשפאמ

םניא ינשה ןקתההו תירובידה .םילבכ

תויהל םהילע ךא ,הייאר וקב תויהל םיכירצ

.הזמ הז (לגר 33) רטמ 10 לש חווטב

תוערפהל םיפופכ תויהל םילוכי םירוביחה

םינקתה וא תוריק ןוגכ ,םילושכמ דצמ

.םירחא םיינורטקלא

טרפמל תמאות תירובידה

,Bluetooth Specification 2.1 + EDR

:םיאבה םיליפורפב ךמותה

,Headset Profile 1.2

,Hands-Free Profile (HFP) 1.5

Advanced Audio Distribution Profile

Audio Video Remote -ו (A2DP) 1.2

לש םינרציב ץעוויה .Control Profile 1.0

םימאות םה םא עובקל ידכ םירחא םינקתה

.הז ןקתהל