Bluetooth Headset BH 214 - Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-214

background image

Nokia Bluetooth-stereoheadset
BH-214

9214021/1

1

3

2

4

5

6

7 8

9

10

12

11

13

14

15

background image

DANSK

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

NOKIA CORPORATION erklærer herved,
at udstyret BH-214 overholder de
væsentligste krav og øvrige relevante
bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi
af Overensstemmelseserklæringen findes på
adressen http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia, Nokia Connecting People og logoet
for originalt Nokia-tilbehør er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende
Nokia Corporation. Nokia tune er et
lydmærke tilhørende Nokia Corporation.
Andre produkt- og firmanavne, som er
nævnt heri, kan være varemærker eller
forretningskendetegn tilhørende deres
respektive ejere.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller
lagring af en del eller hele indholdet af dette
dokument i nogen form uden forudgående
skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.
Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia
forbeholder sig ret til at ændre og forbedre
de produkter, der er beskrevet i dette
dokument, uden forudgående varsel.
I det omfang, det er tilladt i henhold til
gældende lovgivning, kan Nokia eller nogen af
Nokias licensgivere under ingen omstændig-
heder holdes ansvarlig for tab af data eller
fortjeneste eller nogen som helst form for
specielle, tilfældige, betingede eller indirekte
skader, uanset hvordan de er forvoldt.
Oplysningerne i dette dokument leveres
”som de er og forefindes”. Medmindre det er
krævet af gældende lovgivning, stilles der
ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige
eller stiltiende, herunder, men ikke
begrænset til, garantier for salgbarhed og
egnethed til et bestemt formål, i forbindelse
med nøjagtigheden, pålideligheden eller
indholdet af dette dokument. Nokia
forbeholder sig retten til at ændre dette
dokument eller trække det tilbage på et
hvilket som helst tidspunkt uden
forudgående varsel.
Enkelte produkter føres ikke i visse områder.
Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få
yderligere oplysninger.

background image

DANSK

Eksportkontrol
Denne enhed kan indeholde produkter,
teknologi eller software, som er underlagt

eksportlove og -regler fra USA og andre
lande. Afvigelser fra loven er forbudt.